Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investește în oameni!"

Despre proiect

Proiectul Economia socială, o soluţie pentru mediul înconjurător facilitează integrarea socio-profesională a grupurilor defavorizate prin promovarea economiei sociale și asigurarea dezvoltării durabile a comunității.

Proiectul îşi propune să :

  • dezvolte întreprinderi sociale, ca un instrument flexibil şi durabil de susţinere a persoanelor aflate la limita sărăciei, pentru a se (re)integra pe piaţa muncii;
  • dezvolte mecanisme de sprijin, la nivel multiregional, pentru furnizarea de servicii integrate în folosul persoanelor aparţinand grupurilor vulnerabile, asigurând suportul necesar în formarea de competenţe-cheie pentru dezvoltarea şi funcţionarea întreprinderilor sociale;
  • contribuie la protejarea mediului şi la dezvoltarea durabilă a comunităţilor promovând oportunităţile de finanţare din domeniul colectării selective a deşeurilor.

Aria de intervenţie a proiectului acoperă regiunile Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Sud-Est şi Sud-Muntenia.

În pregătirea şi dezvoltarea proiectului, s-a avut în vedere Rezoluţia 2008/2250 a Parlamentului European (din 19 februarie 2009) care precizează faptul că modelele de economie socială (ES) trebuie valorificate pentru a atinge obiectivele comune în ansamblul politicilor UE privind creşterea economică, ocuparea unui loc de muncă și dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor vulnerabile.

Activităţile proiectului se înscriu in linia stabilită de Strategia naţionala privind îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi economice ale populaţiei de etnie romă (2001, revizuită în 2006), Strategia naţională pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (2006-2009), Planul național anti-sărăcie şi de promovare a incluziunii sociale. Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor PND 2007-2013, prin acţiuni de dezvoltare şi folosire mai eficientă a capitalului uman şi prin promovarea dezvoltării teritoriale echilibrate, la nivel economic şi social.

În elaborarea și implementarea proiectului Eco-Social, partenerii acționează pe baza unei strategii care s-a dovedit a fi un exemplu de bună practică la nivel european, respectiv : promovarea economiei sociale prin dezvoltarea de activități organizate în parteneriat între organizații non profit și organizații orientate spre profit.

Implementarea proiectului crează condiţiile adecvate de integrare pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.