Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investește în oameni!"

Obiective

Obiectivul general al proiectului este asigurarea accesului pe piața muncii și integrarea socială a grupurilor vulnerabile prin dezvoltarea de structuri ale economiei sociale (ES) în domeniul reciclării deșeurilor.

Obiectivele specifice vizează, în principal:

  • Identificarea unor modalități de integrare ocupațională și socială a grupurilor vulnerabile - familii cu mai mult de doi copii, familii monoparentale, femei, persoane de etnie romă, persoane care trăiesc din venitul minim garantat - prin promovarea activităților de colectare selectivă și refolosire/reciclare a deșeurilor ;
  • Asigurarea condițiilor de dezvoltare a economiei sociale prin înființarea, la nivel regional, a unor structuri de sprijin care să asigure incluziunea durabilă a grupurilor sociale vulnerabile și integrarea reprezentanților acestora în comunitate ;
  • Crearea de locuri de muncă la nivel regional și local, prin înființarea a patru întreprinderi sociale care vor activa în domeniul colectării selective și valorificarea deșeurilor de ambalaje;
  • Promovarea structurilor economiei sociale ca instrument flexibil și durabil necesar dezvoltării economice.

Prin realizarea acestor obiective, proiectul contribuie la rectificarea a trei dezechilibre sociale majore: şomajul, instabilitatea locurilor de muncă şi excluderea socială şi de pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.

Proiectul promovează aplicarea conceptului de economie socială în domenii ce favorizează dezvoltarea durabilă.