Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investește în oameni!"

Rezultate

Rezultatele proiectului generează beneficii directe pentru grupul țintă și indirecte pentru întreaga comunitate din aria de intervenție. Pe parcursul implementării sunt așteptate următoarele rezultate:

 • cercetare calitativă și cantitativă privind gradul de colectare selectivă a deșeurilor și potențialul de dezvoltare a întreprinderilor sociale în acest domeniu;
 • conferință de presă organizată la nivel național pentru comunicarea rezultatelor cercetării și pentru lansarea și promovarea proiectului;
 • crearea paginii de internet a proiectului pentru a promova oportunitățile de dezvoltare a economiei sociale în domeniul protecției mediului și al colectării selective a deșeurilor, identificate în urma cercetării;
 • înființarea a patru structuri de sprijin, funcționale la nivel regional, constituite ca și Centre de resurse pentru intreprinderile sociale dezvoltate în cadrul proiectului. *Notă : expertiza acestor Centre va putea fi utlizată și pentru alte întreprinderi sociale existente sau în curs de înființare ;
 • materiale de instruire și formare profesională destinate specialiștilor în economie socială;
 • formare de specialiști (16) în economie socială implicați în înființarea și funcționarea efectivă a structurilor suport, participanți la programele de pregatire privind : economia socială, colectarea selectiva și valorificarea deșeurilor, dezvoltare durabila și protecția mediului, egalitate de șanse și de gen, non-discriminare și respectul diversității, planificarea unei afaceri, dezvoltarea spiritului antreprenorial, marketing şi vânzări, management financiar, ș.a ;
 • campanie de informare adresată grupurilor vulnerabile privind beneficiile dezvoltării întreprinderilor sociale, modalitățile concrete de înființare în diferite domenii, inclusiv în domeniul protecției mediului . * Notă : campania vizează cca. 4000 persoane aparținând grupurilor vulnerabile;
 • patru seminarii de lucru organizate la nivel regional pentru promovarea responsabilizării și implicării comunităţilor locale în procesul incluziunii sociale precum și în scopul mobilizării grupurilor vulnerabile ; * Notă : se estimează prezența a cca. 200 de reprezentanți ai autorităților publice locale, ai partenerilor sociali, ai altor organizații non-profit sau întreprinderi, ai organizațiilor cu rol în protecția mediului și colectarea deșeurilor la nivelul regiunii respective, ai universităților și ai altor instituții de educație și formare profesională;
 • patru întreprinderi sociale înființate, dotate și funcționale în domeniul colectării selective a deșeurilor;
 • 80 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile, angajate în cadrul întreprinderilor sociale înființate;
 • instruirea celor 80 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile în cadrul unor seminarii de pregătire care să le asigure dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și a stimei de sine. * Notă : formarea va viza atât colectarea selectivă a deșeurilor, stimularea competențelor antreprenoriale, elaborarea planurilor de afaceri, cât și elemente de securitate și sănătate în muncă și promovarea unui stil de viață sănătos;
 • conferință națională de informare și promovare a conceptului de economie sociala și a stadiului și progresului înregistrat de întreprinderile sociale nou create, inclusiv impactul acestora la nivel local, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere social.

Pentru dezvoltarea antreprenoriatului social, datorită constituirii structurilor de sprijin stabile și a funcționării întreprinderilor sociale, se anticipează că beneficiarii reali vor depăși numărul persoanelor direct implicate în activitățile proiectului.